Parents and adolescents during the COVID-19 Pandemic

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 July 7th

Description
This material will help give us some information on how to show our care and love with our family while in the pandemic of covid 19. Through showing our 5 love languages and understanding the changes in ourselves in the time of quarantine will help us strengthen our relationships.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 8, Grade 4, Grade 9, Grade 5, Grade 6, Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pagkilala at Pamamahala sa mga Pagbabago sa Sarili Ang Pagkatao ng Tao Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa Mga Kaugnay na Pagpapahalaga sa Paggawa Ang Moral na Pagkatao
Educators, Learners
Nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin Nakahihikayat ng iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya Nakabubuo ng mga paraan upang mahalin ang sarili at kapwa na may pagpapahalaga sa dignidad ng tao Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagkakaroon at pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya Nakagagawa ng angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa

Copyright Information

Yes
Department of Education; USAID; UNICEF; Save the Children
Use, Copy, Print

Technical Information

919.77 KB
application/pdf