Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  DOCX


Published on 2020 February 27th

Description
Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok discusses how learners can stay motivated, to persevere, to be industrious and how to manage allowance/income wisely. This material also includes a video entitled: Abot Kamay. Please follow the link provided in the External Resource Identifier to access the video.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao, Araling Panlipunan
Mga Kaugnay na Pagpapahalaga sa Paggawa Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal Negosyo o Hanapbuhay Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Educators
Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa Nakagagawa ng journal ng mga gawaing natapos nang pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa Napatutunayan na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao kapwa lipunan at bansa ang mga hirap pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng oras Nakapagtatala sa journal ng mga pagkakataong napamahalaan ang oras Napatutunayang ang pamamahala ng oras ay kailangan sa kaayusan ng paggawa upang magampanan ang mga tungkulin nang may prayoritisasyon prioritization Natataya ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang gawain o produkto ay mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa Nakabubuo ng mga hakbang upang ang isang gawain o produkto ay magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa Naipaliliwanag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod ay kailangan upang maiangat ang sarili mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang diyos sa mga talentong kanyang kaloob Nakapagtatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa Naipaliliwanag ang bawat pansariling salik sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Nakikilala ang sariling talento kakayahan at hilig at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan requirements sa napiling kursong akademikobokasyonal o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa Nakapagtatakda ng sariling tunguhin pagkatapos ng haiskul na naaayon sa taglay na mga talento pagpapahalaga tunguhin at katayuang ekonomiya Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Napatutunayan na sa pamamagitan ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhaynagkakaroon ng malinaw na direksyon ang kurso o karera Nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga trabahong may mataas na lokal at global na demand Nakikilala ang mga mapamimiliang kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento kakayahan at hilig Napatutunayan na ang sapat updated and accurate na impormasyon tungkol sa mga trabahong kailangan sa pilipinas at sa ibang bansa ay makatutulong upang mapili at mapaghandaan ang kursong akademiko o teknikalbokasyonal na maaaring maging susi ng sariling tagumpay at ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa Nakabubuo ng profile ng mga trabahong mataas ang lokal at global na demand na angkop sa taglay na mga talento at kakayahan pagpapahalaga at tunguhin Naipaliliwanag ang kahalagahan ng sistematikong pagpili ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Nakapagsusuri ng pagkakatugma ng mga pansariling salik sa lokal at global na demand upang makabuo ng pasya sa pipiliing kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Napangangatwiranan namahalaga ang pagtutugma ng pansariling salik sa lokal at global na demand upang makamit ang mga itinakdang tunguhin tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pakikibahagi sa lipunan Nakapagpapasya ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhayna ayon sa sariling kagustuhan na angkop sa mga pansariling salik at lokal at global na demand

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation
Use, Copy, Print

Technical Information

78.00 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document