Karapatan at Tungkulin

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2020 August 25th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay tumatalakay sa tungkulin at karapatan ng tao bilang bahagi ng lipunan.
Objective
Tiyak na Layun:
1. Natutukoy ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, pamayanan o bansa.
2. Nabibigyang-halaga ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga karapatan at tungkulin ng tao sa lipunan.
3. Nakapagsasagawa ng mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o napansing paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, pamayanan o bansa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan
Educators
Naiuugnay ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa pagunlad ng mamamayan at lipunan

Copyright Information

Junkie C. Casuga
Yes
Junkie C. Casuga
Use, Copy, Print

Technical Information

577.76 KB
application/pdf