Lesson Exemplar in Personal Development of The BDO Financial Education Video

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  DOCX
Description
Curriculum Guide of K to 12 Secondary – Grade 11 or 12
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
. Pagkilala sa Sarili sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga / Pagbibinata Antas ng Pagunlad sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/ Pagbibinata Mga Hamon sa Bahagi ng Pagdadalaga/ Pagbibinata Pagtugon sa mga Alalahanin (Stress) sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi Pagdadalaga/ Pagbibinata Kalusugang Pangkaisipan at Kaayusang Pangkatauhan (Well-Being) sa Panahon ng Pagdadalaga/ Pagbibinata Talinong Pangemosyonal Panlipunang Pakikipag-ugnayan sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/ Pagbibinata Pananaw sa Sarili at Personal na Pag-unlad
Educators
Naipaliliwanag na ang pagkilala sa sarili ay isang paraan upang matanggap ang kanyang mga kalakasan at limitasyon at pagkakaroon ng mas maayos na pakikipagkapwa Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan Nakagagawa ng dyornal ng pagkilala sa sarili Natutukoy ang iba’t ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa antas ng pag-unlad Natataya ang sariling pag-unlad sa pamamagitan nang paghahambing sa kaparehong gulang Naitatala ang mga paraan upang maging mapanagutan bilang nagdadalaga/nagbibinata at maging handa sa susunod na yugto ng buhay (adult life) Natatalakay ang mga hinaharap na hamon sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata upang mabigyang linaw at mapamahalaan ang mga pangyayaring kaakiibat ng pagiging tinedyer Naipapahayag ang saloobin sa mga inaasahan ng mga mahahalagang taong nakapaligid sa kanya (magulang, kapatid, kaibigan, guro, pinuno ng pamayanan) Nakakagagawa ng mga papuri/apirmasyon na nakatutulong upang siya ay maging kanais-nais at handa sa pagdadalaga/pagbibinata Natatalakay na ang pag-unawa sa mga alalahanin at mga pinagmumulan nito sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay maaaring makatutulong na matukoy ang mga paraan upang matugunan ang mga ito para sa malusog na pamumuhay Natutukoy ang mga pinagmumulan ng mga alalahanin at nailalarawan ang mga epekto nito sa buhay ng tao Naipakikita ang personal na paraan ng pagtugon sa mga alalahanin para sa malusog na pamumuhay Nabibigyang-kahulugan ang mga konsepto ng kalusugang pangkaisipan at sikolohikal na kaayusang pangkatauhan sa araw-araw na obserbasyon tungkol sa mga suliraning pangkaisipan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata Natutukoy ang mga sariling kahinaan Nakagagawa ng mind

map tungkol sa mga paraan upang magkaroon ng sikolohikal na kaayusang pangkatauhan Nakagagawa ng plano o upang manatili ang kalusugang pangkaisipan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga/ pagbibinata Natatalakay ang pag-unawa sa iba’t ibang uri ng emosyon na maaaring makatulong sa pagpapamalas ng mga nararamdaman Natutukoy ang mga positibo at negatibong emosyon at kung paano ito ipahinahahayag o itinatago Naipamamalas at nakagagawa ng paraan upang mapamahalaan ang iba’t ibang uri ng emosyon Naitatangi ang iba’t ibang papel ng bawat indibidwal sa lipunan at kung paano nila naiimpluwensiyahan ang mga tao batay sa kanilang pamumuno o pagsunod Naikukumpara ang kanyang pananaw at kung paano siya nakikita ng iba Nakagagawa ng isang simpleng sarbey tungkol sa mga ugnayan ng mga pilipino (pamilya, paaralan, at pamayanan) Naipaliliwanag ang mga salik sa personal at pansariling pag-unlad na magiging gabay sa paggawa ng mahalagang pasya sa pagpili ng kurso Naibabahagi ang mga sariling pananaw na makapaglilinaw ng kahalagahan ng personal at pansariling pag-unlad sa paggawa ng pasya tungkol sa nais na kurso Nakagagawa ng malikhaing paglalarawan sa kanyang personal o pansariling pag-unlad mula sa mga pinagdaanang pagsuri ng iba’t ibang antas ng pagbabago, impluwensiya at paggawa ng pasya at personal na pagsusuri ng sarili

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation
Use, Copy, Print

Technical Information

4.48 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document