Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2018 June 20th

Description
Ang presentasyong ito ay ginawa upang higit na makatulong sa mga gurong nagtututro ng Araling Panlipunan sa ikalima at ikaanim na baitang na may paksang " Polo y Servicios o Sapilitang Paggawa."
Objective
1. Naipaliwanag ang epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino.
2. Naiisa-isa ang mga reaksiyon ng mga mag-aarla patungkol sa polo y sercios o sapilitang paggawa sa pamamagitan ng pangkatang gawain.
3. Naisasagawa ang mga pangkatang gawain na may kinalaman sa paksang tinalakay.
4. Napahahalagahan ang mga ginawang simbahan ng mga polista na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa ating bansa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Educators
Nasusuri ang relasyon ng mga paraan ng pananakop ng espanyol sa mga katutubong populasyon sa bawat isa

Copyright Information

Eric John D. Lao
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.83 MB
application/pdf