BALS Karapatan ng Bata, Dapat Alagaan

Learning Material  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
This material is composed of learning modules and guides aimed to develop learners' skill in constructing simple sentences and writing letters.
Objective
1. nakabubuo nang wasto at payak na pangungusap na may tamang ugnayan ng simuno at panag-uri sa pakikipag-usap

2. nakasusulat ng sariling liham na wala nang padron

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan
Learners, Students
Natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng tao Nasusuri ang mga paglabag sa karapatan na umiiral sa pamilya paaralan baranggaypamayanan o lipunanbansa Napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katwiran ang pagkakapantaypantay ng dignidad ng lahat ng tao Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o namasid na paglabag sa mga karapatang tao sa pamilya paaralan baranggaypamayanan o lipunanbansa Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral Nasusuri ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa mga kabataan batay sa pagsunod nito sa likas na batas moral Nahihinuha na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral natural law gumagaratiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat Naipahahayag ang pagsangayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat Naipalilwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod Nakakapagsusuri kung ang paggawang nasasaksihan sa pamilya paaralan o baranggaypamayanana ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod Napatutunayan na sa pamamagitan ng paggawa nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na maiangat bunga ng kanyang paglilingkod ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao Nakabubuo ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan marginalized na nasa ibat ibang karera o trabahong teknikalbokasyonal Naiuugnay ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa pagunlad ng mamamayan at lipunan Nakapagsusuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagboboluntaryo Napatutunayan na ang pakikilahok at bolunterismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan panlipunan pambansa batay sa kanyang talento kakayahan at papel sa lipunan ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan Nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa baranggay o mga sektor na may partikular na pangangailangan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader, WinRAR, WinZip
43 pages