GRADE 1 MOTHER TONGUE (Kinaray-a) Kuwarter 4 - Modyul 4 Pagkilala ka mga Tinaga nga Nagalaragway sa Tekstura, Temperatura kag Baratyagun

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2023 February 5th

Description
This learning resource is intended for Grade 1 learners with Kinaray-a Mother Tongue. The topics are to identify describing words that refer to color, size, shape, texture, temperature and feelings in sentences and note important details in grade level narrative texts read: a. character b. setting c. events
Objective
Pagkatapos ka mga Orubrahun sa modyul nga dya
masarangan mo run nga:
 Makilala ang mga tinaga nga nagalaraway
kang tekstura, temperatura kag baratyagun.
 Mabuul ang mga detalye sa nabatian nga
estorya.
D. character
E. setting
F. events

Identify describing words that refer to color, size, shape, texture, temperature and feelings in sentences

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Mother Tongue
Grammar Awareness Reading Comprehension
Learners
Note important details in grade level narrative texts read. Identify describing words that refer to color, size, shape, texture, temperature and feelings in sentences.

Copyright Information

Vanessa C. Catague
Yes
DEPARTMENT OF EDUCATION
Use, Copy, Print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.55 MB
application/pdf
17