Andres Bonifacio: Ang Tao Bilang Nagkatawang Ispiritu

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Andres Bonifacio.
Objective
Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. nasusuri ang sariling limitasyon o kahinaan at posibilidad para malampasan
ito. PPT11/12-If-3.1
a. naiisa-isa ang mga kahinaan ng tao;
b. natutukoy ang mga paraan upang mapangibabawan ang mga limitasyon
ng tao; at
c. nabibigyang- solusyon ang ilang sitwasyon upang malampasan ang
limitasyon ng tao gamit ang isi

Curriculum Information

K to 12
Grade 12
5. Freedom of the human person
Educators, Learners
5.4. show situations that demonstrate freedom of
choice and the consequences of their choices

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.60 MB
application/pdf