Andres Bonifacio: Huwaran ng Magigiting na Tagapaglingkod

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Andres Bonifacio.
Objective
Kapag natapos mo na ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:
1. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan.
2. Nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa
pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan.
3. Napangangatwiranan na: Nakaugat ang pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal sa bayan.
4. Naibibigay ang mga magigiting na gawa ni Bonifacio sa pagsusulong ng karapatang pantao
sa payapang paraan noong panahon ng pananakop.
5. Naikikintal ang damdaming nagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa
karapatang pantao noon at ngayon
6. Nakakabubuo ng mapanindigang posisyon tungkol sa pagkakapantay- pantay bilang
Pilipino sa pamamagitan ng pagsulat ng makabuluhang sanaysay

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao, Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship Pagmamahal sa Bayan
Educators, Learners
Nakapagmumungkahi ng mga paraang tungo sa ikalulutas ng suliranin ng prostitusyon at pang aabuso sa sariling pamayanan at bansa Nasusuri ang mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantaypantay sa edukasyon Nasusuri ang mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantaypantay sa edukasyon Nasusuri ang kalidad ng edukasyon sa bansa Natatalakay ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa Nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan na makakatulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa pamayanan at bansa Matutukoy ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko Naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kooperasyon ng mamamayan at pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning panlipunan Naipapahayag ang saloobin sa mahahalagang isyung pampulitika na kinakaharap ng sariling pamayanan at bansa Natutukoy ang mga paglabag sa pagmamahal sa bayan(patriyotismo) na umiiral sa lipunan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.42 MB
application/pdf