Self-Learning Modules - Quarter 3 – Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 7, Modules 1 to 10

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 11th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 1: Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 2: Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 3: Hirarkiya ng Pagpapahalaga. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 4: Hirarkiya ng Pagpapahalaga. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 5: Hirarkiya ng Pagpapahalaga. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 6: Pagpapaunlad ng mga Personal na Salik para sa Minimithing Pangarap. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 7: Pagtatakda ng Career Plan. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 8: Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko o Teknikal Bokasyonal o Negosyo. 9. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 9: Pagtutugma ng mga Personal na Salik Para sa Pinaplanong Kurso. 10. Edukasyon sa Pagpapakatao 7- Quarter 3- Module 10: Pagsasagawa ng Plano Para Sa Minimithing Kurso o Karera.
Objective
1. Nakikilala ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng birtud at pagpapahalaga at kung paano naisasabuhay sa pang araw-araw na pamumuhay
2. Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalaga na isasabuhay at ang mga tiyak na kilos na ilalapat sa pagsasabuhay ng mga ito upang maging isang tiyak na kabahagi ng lipunan
3. Napatutunayan na ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng mga mabuting gawi batay sa mga moral na pagpapahalaga ay patungo sa paghubog ng mga birtud (acquired virtues).
4. Naisasagawa ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kaniyang buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata.
5. Natutukoy ang iba’t ibang antas ng pagpapahalaga at ang mga halimbawa ng mga ito.
6. Nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalaga batay sa Hirarkiya ng mga Pagpapahalaga ni Max Scheler.
7. Napatutunayang ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao.
8. Naisasagawa ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng iyong mga pagpapahalaga.
9. Napaghahambing ang panaginip, pantasiya, at pangarap.
10. Nauunawaan ang konsepto ng pangarap at kaugnayan nito sa pagkakaroon ng makabuluhan at maligayang buhay.
11. Naiisa- isa at nasusuri ang mga personal na salik na kailangang paunlarin kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal- bokasyonal, negosyo o hanapbuhay.
12. Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa paghahanapbuhay o pagtatayo ng negosyo.
13. Naiisa- isa ang mga hakbang sa paggawa ng Career Plan bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.
14. Nakapagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin upang magkaroon ng tamang direksiyon sa buhay at matupad ang mga pangarap, maging ang pagsasaalang-alang sa mga:
a. Sariling kalakasan at kahinaan at pagbalangkas ng mga hakbang upang magamit ang mga kalakasan sa ikabubuti at malagpasan ang mga kahinaan.
b. Pagtanggap ng kawalan o kakulangan sa mga personal na salik na kailangan sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-boksayonal, negosyo o hanapbuhay.
15. pagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin dahil ito ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap
16. pagtutugma ng mga personal na salik at mga kailanganin (requirements) sa pinaplanong kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, sining o isports, negosyo o hanapbuhay upang maging produktibo at makibahagi sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa c. pag-aaral dito ay naglilinang ang mga kasanayan, pagpapahalaga, talento at mga kakayahang makatutulong, sa pagtatagumpay sa pinaplanong buhay, negosyo o hanapbuhay
17. Naisasagawa ang paglalapat ng pansariling plano sa pagtupad ng mga minimithing kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay batay sa pamantayan sa pagbuo ng Career Plan gamit ang Goal Setting at Action Planning Chart (Curriculum Guide– Learning Competencies) Code: EsP7PB-IVg-16.1)

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagpapahalaga at Birtud
Educators, Learners
Natutukoy ang ibat ibang antas ng pagpapahalaga at ang mga halimbawa ng mga ito Nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalaga batay sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ni max scheler Napatutunayang ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pagunlad ng ating pagkatao Naisasagawa ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng kaniyang mga pagpapahalaga Nakikilala ang mga panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga Nasusuri ang isang kilos batay sa isang panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga Nahihinuha na ang paglalapat ng mga panloob na salik sa pangarawaraw na buhay ay gabay sa paggawa ng mapanagutang pasiya at kilos Naisasagawa ang paglalapat ng mga hakbang sa pagpapaunlad ng mga panloob na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.48 MB
application/x-zip-compressed