Self-Learning Modules - Quarter 3 – Araling Panlipunan: Grade 7, Modules 1 to 9

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 11th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 1: Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo ng mga Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. 2. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 2: Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya. 3. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 3: Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig sa Kasaysayan ng mga Bansang Asyano. 4. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 4: Kaugnayan ng Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista. 5. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 5: Mga Samahang Pangkababaihan at mga Kalagayang Panlipunan. 6. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 6: Ang Pagwawakas ng Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. 7. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 7: Bahaging Ginampanan ng Relihiyon sa Aspekto ng Pamumuhay ng mga Asyano. 8. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 8: Anyo at Tugon sa Neokolonyalismo ng Timog at Timog-Kanlurang Asya. 9. Araling Panlipunan 7- Quarter 3- Module 9: Kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya at ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Asyano.
Objective
1. Naiisa-isa ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya;
2. Natatalakay ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya; at
3. Natutukoy ang epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.
4. Naipaliliwanag ang kahulugan ng nasyonalismo;
5. Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan sa pagsasakatuparan ng mga simulain at gawaing nasyonalistiko ng mga taga-Timog at Kanlurang Asya;
6. Natutukoy ang kahalagahan ng nasyonalismo tungo sa pambansang pagkakakilanlan at pagkamit ng kalayaan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.
7. Nasusuri ang mga naging karanasan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya noong Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig;
8. Natutukoy ang mga implikasyon ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano;
9. Naiisa-isa ang mga epekto ng dalawang digmaang pandaigdig.
10. Naiisa-isa ang mga ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista;
11. Natatalakay ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya sa Timog at Kanlurang Asya; at
12. Nasusuri ang mga ideolohiyang umiral sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya.
13. Natutukoy ang mga samahang nabuo ng mga kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya;
14. Nailalahad ang mga layunin ng bawat samahan tungo sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan;
15. Naisa-isa ang mga hakbang na ginawa ng mga kababaihan sa Asya upang makamit ang pagkakapantay-pantay;
16. Nabibigyang halaga ang mga naging kontribusyon ng mga samahang kababaihan tungo sa pagkamit ng pantay na karapatan sa lipunan;
17. Naibibigay ang kahulugan ng Nasyonalismo bilang pamamaraan sa paghahangad ng kalayaan at pagsasarili;
18. Nasusuri at naiisa-isa ang bahaging ginagampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Asya; at
19. Nakagagawa ng islogan na naglalarawan ng pagpapahalaga sa pagwakas ng imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.
20. Naiisa-isa ang mga relihiyon sa Timog at Timog-Kanlurang Asya gayundin ang mga aral at doktrina nito;
21. Natutukoy ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Timog-Kanlurang Asya; at
22. Nabibigyang halaga ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay ng mga Asyano sa Timog at Timog-Kanlurang Asya.
23. Nalalaman ang kahulugan ng Neokolonyalismo;
24. Natutukoy ang iba’t ibang anyo at tugon sa Neokolonyalismo ng Timog at Timog-Kanlurang Asya; at
25. Napahahalagahan ang ginawang tugon ng mamamayan sa Timog at Timog-Kanlurang Asya sa Neokolonyalismo.
26. Naiisa-isa ang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya;
27. Natutukoy ang mga kontribusyon sa Arkitekturang Asyano, Panitikang Asyano, Musika at sayaw ng mga Asyano, at Pampalakasan; at
28. Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Educators, Learners
Nabibigyang halaga ang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng timog at kanlurang asya Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa timog at kanlurang asya Naihahambing ang mga karanasan sa timog at kanlurang asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluranin Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa timog at kanlurang asya Naipapaliwanag ang ibat ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang kaugnayan ng ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Natataya ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantaypantay pagkakataong pangekonomiya at karapatang pampolitika Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang balangkas ng mga pamahalaan sa mga bansa sa timog at kanlurang asya

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

11.16 MB
application/x-zip-compressed