Self Learning Module - Quarter 1 -Pansariling Kaunlaran: Grade 11&12, Module 1-6

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2023 October 24th

Description
Contents: 1. Pansariling Kaunlaran 11&12-Module 1: Pagkilala sa Sarili sa panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/Pagbibinata. 2. Pansariling Kaunlaran 11&12-Module 2: Pag-unlad sa Buong Katauhan. 3. Pansariling Kaunlaran 11&12-Module 3: Mga Hamon sa bahagi ng Pagdadalaga / Pagbibinata. 4. Pansariling Kaunlaran 11&12-Module 4: Pagtugon sa mga Alalahanin (Stress) sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/Pagbibinata. 5. Pansariling Kaunlaran 11&12-Module 5: Ang mga Kakayahan ng Isipan. 6. Pansariling Kaunlaran 11&12-Module 6: Talinong Pang-emosyonal.
Objective
Objectives:
1. Naipaliliwanag na ang pagkilala sa sarili ay isang paraan upang matanggap
ang kanyang mga kalakasan at limitasyon at pagkakaroon ng mas maayos
na pakikipagkapwa; (Explain that knowing oneself can make a person accept
his/her strengths and limitations and dealing with others better)
EsP-PD11/12KO-Ia-1.1
2. Nakagagawa ng dyornal ng pagkilala sa sarili;
(Maintain a journal) EsP-PD11/12KO-Ib-1.3
3. Naipakikita ang koneksyon ng iniisip, nadarama, at kinikilos sa isang
kongkretong pangyayari sa buhay (Show the connections between thoughts,
feelings, and behaviors in actual life situations) EsP-PD11/12DWP-Ic2.3
4. Natatalakay ang kaugnayan ng pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal
at panlipunang pag-unlad tungo sa pag-unawa ng kanyang iniisip, nadarama,
at kinikilos; (Discuss the relationship among physiological, cognitive,
psychological, spiritual, and social development to understand his/her
thoughts, feelings, and behaviors) EsP-PD11/12DWP-Ib2.1
5. Natataya ang sariling iniisip,nadarama,at kinikilos; (Evaluate his/her own
thoughts, feelings, and behaviors) EsP-PD11/12DWP-Ib2.2
6. Natataya ang sariling pag-unlad sa pamamagitan ng paghahambing sa
kaparehong gulang; (Evaluate one's development in comparison with persons
of the same age group) EsP-PD11/12DS-Id-3.2
7. Naitatala ang mga paraan upang maging mapanagutan bilang
nagdadalaga/nagbibinata at maging handa sa susunod na yugto ng buhay
(adult life); (List ways to become a responsible adolescent prepared for adult
life) EsP-PD11/12DS-Id-3.3
8. Natatalakay ang mga hinaharap na hamon sa panahon ng
pagdadalaga/pagbibinata upang mabigyang linaw at mapamahalaan ang mga
pangyayari kaakibat ng pagiging tinedyer, (Discuss that facing the challenges
during adolescence may able to clarify and manage the demands of teen years)EsP-PD11/12CA-Id-4.1
9. Naipapahayag ang mga saloobin sa mga inaasahan ng mga mahalagang tao
nakapaligid sa kanya (magulang, kapatid, kaibigan, guro, pinuno ng
pamayanan) (Express his/her feelings on the expectations of the significant
people around him/her (parents, siblings, friends, teachers, community leaders)EsP-PD11/12CA-Ie-4.2
10. Nakagagawa ng mga papuri/apirmasyon na nakatutulong upang siya ay
maging kanais-naisat handa sa pagdadalaga/pagbibinata, (Make affirmations
that help one become more lovable and capable as an adolescent)
EsP-PD11/12CA-Ie-4.3
11. Natutukoy ang iba't ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa
antas ng pag-unlad; (Classifiy various developmental tasks according to
developmental stage) EsP-PD11/12DS-Ic-3.1
12. Natatalakay na ang pag-unawa sa mga alalahanin at mga pinagmulan nito sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay maaring makatutulong namatukoy
ang mga paraan upang matugunan ang mga ito para sa malusog na
pamumuhay. (Discuss that understanding stress and its sources during
adolescence may help in identifying ways to cope and have a healthful life)
EsP-PD11/12CS-If-5.1
13. Natutukoy ang mga pinagmumulan ng mga alalahanin at nailalarawan ang
mga epekto rito sa buhay ng tao. (Identify sources of one's stress and illustrate
the effect of stress on one's system) EsP-PD11/12CS-If-5.2
14. Naipakikita ang personal na paraan ng pagtugon sa mga alalahanin para sa
malusog na pamumuhay. (Demonstrate personal ways of coping with stress
for healthful living) EsP-PD11/12CS-Ig-5.3
15. Natatalakay na ang pag-unawa sa kaliwa at kanang bahagi ng utak ay
nakatutulong sa pag-unlad ng pagkatuto. (Discuss that understanding the left
and right brain may help in improving one's learning) EsP-PD11/12PM-Ig-6.1
16. Nasusuri ang mind-mapping techniques na nararapat sa dalawang uri ng pagkatuto ng tao. (Explore two types of mind-mapping techniques, each suited
to right brain- or left brain-dominant thinking styles) EsP-PD11/12PM-Ig-h6.2
17. Nakagagawa ng plano upang mapaunlad ang pagkatuto, gamit ang mga
gawain sa mind mapping. (Make a plan to improve learning using left and right
brain through mind- mapping activities) EsP-PD11/12PM-Ih-6.3
18. Natatalakay ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng emosyon na maaring
makatulong sa pagpapamalas ng mga nararamdaman. (Discuss that
understanding the intensity and differentiation of emotions may help in
communicating emotional expressions) EsP-PD11/12EI-Ii-j-8.1
19. Natutukoy ang mga positibo at negatibong emosyon at kung paano ito
ipinahahayag o itinatago. (Explore one's positive and negative emotions and
how one expresses or hides them) EsP-PD11/12EI-Ij-8.2
20. Naipamamalas at nakagagawa ng paraan upang mapamahalaan ang iba'tibang uri ng emosyon. (Demonstrate and create ways to manage various
emotions) EsP-PD11/12EI-Ij-8.3

Curriculum Information

K to 12
Grade 11, Grade 12
. Pagkilala sa Sarili sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga / Pagbibinata Antas ng Pagunlad sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/ Pagbibinata
Educators, Learners
Naipaliliwanag na ang pagkilala sa sarili ay isang paraan upang matanggap ang kanyang mga kalakasan at limitasyon at pagkakaroon ng mas maayos na pakikipagkapwa Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan Nakagagawa ng dyornal ng pagkilala sa sarili Natutukoy ang iba’t ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa antas ng pag-unlad Natataya ang sariling pag-unlad sa pamamagitan nang paghahambing sa kaparehong gulang Naitatala ang mga paraan upang maging mapanagutan bilang nagdadalaga/nagbibinata at maging handa sa susunod na yugto ng buhay (adult life)

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

3.56 MB
application/x-zip-compressed