Panagayat Ken Panagdayaw Kadagiti Nagannak

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 7th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang

Copyright Information

Jeanibian A. Bangibang
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.49 MB
application/pdf