Makidanggay iti Sabali a kas Miembro ti Pamilya

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Maammuan nga kada maysa nga ubing ket adda pamilya na. KMKPam-00-1

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Naikukuwento ang mga ginagawa ng pamilya nang sama-sama - nailalarawan ang nagagawa ng mga tagapag-alaga ng nanay, tatay, lolo, lola, atbp.

Copyright Information

Loida Aguilar (loida.aguilar001) - Luyon ES, Apayao, CAR
Yes
Loida A. Aguilar
Use, Copy, Print

Technical Information

1.32 MB
application/pdf