Adda Pamiliak, Adda Pamiliam

Modules  |  PDF


Published on 2021 February 14th

Description
Ang modyul na ito ay isang proyekto ng Curriculum Implementation Division lalo na ng Learning Resource Management and Development Unit. Kagawaran ng Edukasyon, mga Paaralang Pansangay ng Lungsod ng Tabuk bilang katugunan sa pagsasakatuparan ng K to 12 Kurikulum. Nilalayon nitong pagbutihin ang pagganap ng mga mag-aaral lalo na sa Pagpapaunlad sa Kakayahang Sosyo- Emosyunal
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten, Homeroom Guidance Program
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Educators, Learners
Nailalarawan kung paano nagkakaiba at nagkakatulad ang bawat pamilya

Copyright Information

Cara B. Lagura
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

698.97 KB
application/pdf