Dagiti Serbisio ti Mangbukbukel iti Ili

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 December 17th

Description
Presents the different Local Government Unit services to the community
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Learners
Natatalakay ang kahalagahan ng mga paglilingkod serbisyo ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi sa komunidad

Copyright Information

Criselda Paguergan (paguergancriselda@deped.gov.ph) - Tangadan ES, Abra, CAR
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.26 MB
application/pdf