Financial Literacy: ESP Grade 5 and 9 Learning Resources

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar, Curriculum Guide  |  ZIP


Published on 2020 February 18th

Description
(Lifted from DM 32, s. 2019 – Financial Literacy Learning Resources) “The Department of Education (DepEd) disseminated Financial Literacy Learning Resources consisting of videos and lesson guides through the DepEd Learning Resource Portal. The learning resources focus on simple ways to save and manage one’s expenses. These were developed by the BDO Foundation (BDOF), in coordination with the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and DepEd. The development of these learning resources supports the DepEd’s initiative to strengthen the integration of economic and financial literacy in basic education. The list of financial literacy learning resources with its title, learning area, grade level, competency code, and covered topics are provided. Everyone is encouraged to use the said learning resources for the training of teachers, and non-teaching personnel and for classroom instruction.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9, Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pananalig at Pagmamahal sa Diyos Paninindigan sa Kabutihan Ang Papel ng Lipunan sa Tao Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan Mga Kaugnay na Pagpapahalaga sa Paggawa Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal Negosyo o Hanapbuhay Curriculum Guide
Educators
Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri Nakasusuri ng mabuti at dimabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin napapakinggan at napapanood Nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pagaaral Nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan Nakahihikayat ng iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa Nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain Nakapagpapakita ng pagkawili sa pagbabasapagsuri ng mga aklat at magasin Nakapagpapahayag nang may katapatan ang sariling opinyonideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan Nakapagpapahayag ng katotohanan kahit masakit sa kalooban Nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan Nakapagbibigayalam sa kinauukulan ng tungkol sa kaguluhan at iba pa Nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan Nakabubuo at nakapagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideyaopinion Nakapagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa Nakapagsasaalangalang ng karapatan ng iba Nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan Nagagampanan nang buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan Nakapagpapakita ng mga kanaisnais na kaugaliang pilipino Nakapagpapamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga ideya ng sayaw awit at sining gamit ang anumang multimedia o teknolohiya Napananatili ang pagiging mabuting mamamayang pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok Nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan Nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran Napatutunayan na ang pangangailangan ay dinakukuha sa kasakiman Nakikiisa nang may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan Nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat Nakagagawa ng isang proyekto gamit ang ibat ibang multimedia at technology tools na magagamit sa pagpapatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalinisan kaligtasan kalusugan at kapayapaan Nakikiisa nang buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig Nakalilikha ng isang proyekto na nagpapakita ng pagtulong sa bansa at daigdig gamit ang ibat ibang technology tools Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa kapwa Nakapagpapakita ng ibat ibang paraan ng pasasalamat sa diyos Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalangalang sa kabutihang panlahat sa pamilya paaralan pamayanan o lipunan Napangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan kultural at kapayapaan Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan kultural at kapayapaan Natataya ang pagiral o kawalan sa pamilya paaralan baranggay pamayanan o lipunanbansa ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa Napatutunayan na may mga pangangailangan ang tao na hindi niya makakamtan bilang indibidwal na makakamit niya lamang sa pamahalaan o organisadong pangkat kung umiiral ang prinsipyo ng subsidiarity mapananatili ang pagkukusa kalayaan at pananagutan ng pamayanan o pangkat na nasa mababang antas at maisasaalangalang ang dignidad ng bawat kasapi ng pamayanan kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunanbansa Nakapagtataya o nakapaghuhusga kung ang prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa ay umiiral o nilalabag sa pamilya paaralan pamayanan barangga at lipunanbansa Nakapagsusuri ng maidudulot ng magandang ekonomiya Napatutunayan na ang mabuting ekonomiya ay iyong napauunlad ang lahat walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pagunlad kundi sa pagunlad ng lahat Nakatataya ng lipunang ekonomiya sa isang baranggaypamayanan at lipunanbansa gamit ang dokumentaryo o photovideo journal Natutukoy ang mga gawain ng bawat institusyon ng lipunan Naipahahayag ang paraan upang matupad ng isang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang moralidad nito Nahihinuha na ang layunin ng ls ay likaskayang pagunlad ay isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga Natataya ang adbokasiya ng ibat ibang lipunang sibil batay sa kontribusyon ng mga ito sa katarungang panlipunan pangekonomiyang pagunlad economic viability pakikilahok ng mamamayan pangangalaga ng kapaligiran kapayapaan pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan gender equality o ispiritwalidad mga pagpapahalagang kailangan sa isang sustainable society Natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng tao Nasusuri ang mga paglabag sa karapatan na umiiral sa pamilya paaralan baranggaypamayanan o lipunanbansa Napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katwiran ang pagkakapantaypantay ng dignidad ng lahat ng tao Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o namasid na paglabag sa mga karapatang tao sa pamilya paaralan baranggaypamayanan o lipunanbansa Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral Nasusuri ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa mga kabataan batay sa pagsunod nito sa likas na batas moral Nahihinuha na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral natural law gumagaratiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat Naipahahayag ang pagsangayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat Naipalilwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod Nakakapagsusuri kung ang paggawang nasasaksihan sa pamilya paaralan o baranggaypamayanana ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod Napatutunayan na sa pamamagitan ng paggawa nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na maiangat bunga ng kanyang paglilingkod ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao Nakabubuo ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan marginalized na nasa ibat ibang karera o trabahong teknikalbokasyonal Naiuugnay ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa pagunlad ng mamamayan at lipunan Nakapagsusuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagboboluntaryo Napatutunayan na ang pakikilahok at bolunterismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan panlipunan pambansa batay sa kanyang talento kakayahan at papel sa lipunan ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan Nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa baranggay o mga sektor na may partikular na pangangailangan Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa Nakagagawa ng journal ng mga gawaing natapos nang pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa Napatutunayan na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao kapwa lipunan at bansa ang mga hirap pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng oras Nakapagtatala sa journal ng mga pagkakataong napamahalaan ang oras Napatutunayang ang pamamahala ng oras ay kailangan sa kaayusan ng paggawa upang magampanan ang mga tungkulin nang may prayoritisasyon prioritization Natataya ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang gawain o produkto ay mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa Nakabubuo ng mga hakbang upang ang isang gawain o produkto ay magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa Naipaliliwanag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod ay kailangan upang maiangat ang sarili mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang diyos sa mga talentong kanyang kaloob Nakapagtatapos ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa Naipaliliwanag ang bawat pansariling salik sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Nakikilala ang sariling talento kakayahan at hilig at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan requirements sa napiling kursong akademikobokasyonal o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa Nakapagtatakda ng sariling tunguhin pagkatapos ng haiskul na naaayon sa taglay na mga talento pagpapahalaga tunguhin at katayuang ekonomiya Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Napatutunayan na sa pamamagitan ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhaynagkakaroon ng malinaw na direksyon ang kurso o karera Nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga trabahong may mataas na lokal at global na demand Nakikilala ang mga mapamimiliang kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento kakayahan at hilig Napatutunayan na ang sapat updated and accurate na impormasyon tungkol sa mga trabahong kailangan sa pilipinas at sa ibang bansa ay makatutulong upang mapili at mapaghandaan ang kursong akademiko o teknikalbokasyonal na maaaring maging susi ng sariling tagumpay at ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa Nakabubuo ng profile ng mga trabahong mataas ang lokal at global na demand na angkop sa taglay na mga talento at kakayahan pagpapahalaga at tunguhin Naipaliliwanag ang kahalagahan ng sistematikong pagpili ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Nakapagsusuri ng pagkakatugma ng mga pansariling salik sa lokal at global na demand upang makabuo ng pasya sa pipiliing kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Napangangatwiranan namahalaga ang pagtutugma ng pansariling salik sa lokal at global na demand upang makamit ang mga itinakdang tunguhin tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pakikibahagi sa lipunan Nakapagpapasya ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhayna ayon sa sariling kagustuhan na angkop sa mga pansariling salik at lokal at global na demand Nakapaghihinuha na nakapagdudulot ng kabutihan sa pagsasama nang maluwag ang pagsabi nang tapat Nasusuri ang mga adhikaing nagbubunsod sa lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation
Use, Copy, Print

Technical Information

3.88 MB
application/zip