Modyul 17: Mga Suliranin, Isyu, at Programang Pangkaunlaran

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
In this material, learners would be equipped with the knowledge of the economic development problems of the Philippines and the economic development projects being implemented by the government through its own means and with the aid of international institutions.
Objective
1. Maipaliliwanag ang mga suliranin sa pag-unlad ng Pilipinas;
2. Masusuri ang kahalagahan ng mga programa sa pag-unlad ng
Pilipinas;
3. Mapahahalagahan ang pandaigdigang programa sa pag-unlad ng mga
nagkakaisang-bansa;
4. Makapagbibigay ng alternatibo sa dapat na maging tunguhin ng
Pilipinas sa pag-unlad; at
3
5. Makasusuri ng mga datos mula sa iba’t ibang pag-aaral at makabubuo
ng mga kongklusyong may kongkretong batayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Learners, Students
Nailalalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya Natataya ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya Nasusuri ang ugnayan sa isat isa ng mga bahaging bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya Nasusuri ang pambansang produkto gross national productgross domestic product bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto Nasusuri ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pagiimpok Nasusuri ang katuturan ng consumption at savings sa pagiimpok Nasusuri ang konsepto at palatandaan ng implasyon Natataya ang mga dahilan sa pagkaroon ng implasyon Nasusuri ang ibat ibang epekto ng implasyon Napapahalagahan ang mga paraan ng paglutas ng implasyon Aktibong nakikilahok sa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng implasyon Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinatutupad nito Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan Nakababalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis Naiuuugnay ang mga epekto ng patakarang piskal sa katatagan ng pambansang ekonomiya Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi Naipahahayag ang kahalagahan ng pagiimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya Natataya ang bumubuo ng sektor ng pananalapi Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran Natutukoy ang ibat ibang gampanin ngmamamayang pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran Napahahalagahan ang samasamang pagkilos ng mamamayang pilipino para sa pambansang kaunlaran Nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapagambag bilang mamamayan sa pagunlad ng bansa Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura pangingisda at paggugubat sa ekonomiya at sa bansa Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura pangingisda at paggugubat sa bawat pilipino Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiya nakatutulong sa sektor ng agrikultura industriya ng agrikultura pangingisda at paggugubat Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya tulad ng pagmimina tungo sa isang masiglang ekonomiya Nasusuri ang pagkakaugnay ng sektor agrikultural at industriya tungo sa pagunlad ng kabuhayan Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiyang nakatutulong sa sektor ng industriya Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa konsepto ng impormal na sektor Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sector Natataya ang mga epekto ng impormal na sector ng ekonomiya Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa Nasusuri ang ugnayan ng pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan tulad ng world trade organization at asiapacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig Napahahalagahan ang kontribusyon ng kalakalang panlabas sa pagunlad ekonomiya ng bansa Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
52 pages