EASE Modyul 4: Produksyon: Proseso ng Pagsasama-sama

Learning Guide  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the processes involved in and factors affecting production.
Objective
1. Maibibigay ang kahulugan ng produksyon;
2. Masusuri ang mga salik ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamit
nito;
3. Maipaliliwanag ang gamit ng bawat salik ng produksyon;
4. Maihahambing ang iba’t ibang organisasyon ng negosyo ayon sa pakikisapi at
pananagutan ng bawat kasapi;
5. Maipaliliwanag ang mahalagang papel ng entrepreneur sa ekonomiya at
produksyon; at
6. Matutukoy ang estado ng produksyon sa Pilipinas.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Kahulugan ng Ekonomiks
Learners, Students
Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay bilang isang magaaral at kasapi ng pamilya at lipunan Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan Naipakikita ang ugnayan ng kakapusan sa pangaraw araw na pamumuhay Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pangarawaraw na buhay Nakakabuo ang konklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing suliraning panlipunan Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan wants sa pangangailangan needs bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan Nasusuri ang mga salik na nakakaimpluwensiyasa pangangailangan at kagustuhan Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan Napahahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa ibatibang sistemang pangekonomiya bilang sagot sa kakapusan Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili Naibibigay ang kahulugan ng produksyon Napahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang araw araw na pamumuhay Nasusuri ang mga tungkulin ng ibat ibang organisasyon ng negosyo

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
44 pages