Mga Kaakuhan o Responsibilidad sa mga Katungod

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2024 January 10th

Description
This module is intended for Grade 2 learners in Araling Panlipunan, Module 2, Quarter 4. This module empowers learners to understand community rights and responsibilities. Through engaging activities, learners explore their societal entitlements, cultivate a sense of duty, and learn to contribute positively. This foundational understanding fosters fairness, cooperation, and active roles in shaping a respectful community.
Objective
Naipaliliwanag na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad (AP2PKK-IVg-j-6)

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Learners
Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad

Copyright Information

Henry Akol (henry.akol) - Florentina Ledesma ES, San Carlos City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - San Carlos City, Negros Occidental
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

3.35 MB
application/pdf