Iba’t Ibang Pakinabang Pang-Ekonomiko ng mga Likas na Yaman

Modules  |  PDF


Published on 2023 November 8th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Loribel C. Cadao mula sa Pinukpuk Central School, Southern Pinukpuk District ng Schools Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay para sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang at nakapokus sa iba’t ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa.
Objective
1. Naipapaliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas
na yaman ng bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Learners
Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng bansa

Copyright Information

Loribel C. Cadao
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

841.04 KB
application/pdf