LAS - AP4 Q4 MELC 3 Week 4 - 5 - Paglinang sa Kagalingang Pansibiko

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2022 December 11th

Description
Layunin ng LAS na ito na gabayan ang ating mga mag-aaral na mapagtagumpayan nilang masagot ang mga nakahanay na mga gawain ayon sa kani-kanilang kakayahan at laang oras. Ito ay naglalayon ding makalinang ng isang buo at ganap na Filipino na may kapaki-pakinabang na literasi habang isinasaalang-alang ang kani-kanilang pangangailangan at sitwasyon.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa
Learners
Natatalakay ang kahalagahan ng mga gawaing pansibiko ng bawat isa bilang kabahagi ng bansa

Copyright Information

Josephine Villamor (josephinevillamor) - Pandanon ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
Deped - Division of Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

337.43 KB
application/pdf