Edukasyon sa Pagpapakatao: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 February 6th

Description
The importance of working in saving money.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal Negosyo o Hanapbuhay
Educators
Naipaliliwanag ang bawat pansariling salik sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Nakikilala ang sariling talento kakayahan at hilig at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan requirements sa napiling kursong akademikobokasyonal o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa Nakapagtatakda ng sariling tunguhin pagkatapos ng haiskul na naaayon sa taglay na mga talento pagpapahalaga tunguhin at katayuang ekonomiya Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Napatutunayan na sa pamamagitan ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhaynagkakaroon ng malinaw na direksyon ang kurso o karera Nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga trabahong may mataas na lokal at global na demand Nakikilala ang mga mapamimiliang kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento kakayahan at hilig Napatutunayan na ang sapat updated and accurate na impormasyon tungkol sa mga trabahong kailangan sa pilipinas at sa ibang bansa ay makatutulong upang mapili at mapaghandaan ang kursong akademiko o teknikalbokasyonal na maaaring maging susi ng sariling tagumpay at ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa Nakabubuo ng profile ng mga trabahong mataas ang lokal at global na demand na angkop sa taglay na mga talento at kakayahan pagpapahalaga at tunguhin Naipaliliwanag ang kahalagahan ng sistematikong pagpili ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Nakapagsusuri ng pagkakatugma ng mga pansariling salik sa lokal at global na demand upang makabuo ng pasya sa pipiliing kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Napangangatwiranan namahalaga ang pagtutugma ng pansariling salik sa lokal at global na demand upang makamit ang mga itinakdang tunguhin tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pakikibahagi sa lipunan Nakapagpapasya ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhayna ayon sa sariling kagustuhan na angkop sa mga pansariling salik at lokal at global na demand

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation
Use, Copy, Print

Technical Information

412.31 KB
application/pdf