Worksheet sa MTB-MLE 3: Kaantasan ng Pang-uri

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 March 1st

Description
Ang worksheet na ito ay tungkol sa Pang-uri at kaantasan nito. Masusubok dito ang lebel ng kaalaman ng mga mag-aaral patungkol sa araling Pang-uri sa Ikatlong Baitang.
Objective
1. Masusubok ang kaalaman ng mag-aaral sa araling Pang-uri at Kaantasan nito.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mother Tongue
Grammar Awareness
Educators, Learners
Identifies and
uses adjectives
appropriate for
the grade level. Uses correctly
different
degrees of
comparison of
adjectives
(same degree,
comparative,
superlative).

Copyright Information

Rachel A. Dueñas
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

178.80 KB
application/pdf
Windows
5 pages