Napateg a Pasamak ti Pamliak

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Nailalarawan ang mga mahahalagang pangyayari
sa buhay ng pamilya sa pamamagitan ng
timeline/family tree. AP1PAM-IIc-9

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Naihahahambing ang mga pagpapahalaga ng sariling pamilya sa ibang pamilya

Copyright Information

Mishel P. Peralta
Yes
Mishel P. Peralta
Use, Copy, Print

Technical Information

1.07 MB
application/pdf