Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7 to 10 Science, EsP, and Health

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 October 9th

Description
This Lesson Exemplar help learners aware their personal responsibility and healthful practices in the prevention and control of communicable diseases.This lesson exemplar is also about the value and respect for life, volunteerism, obeying the parents, elderly, the authorities and about the responsibilities of the youth
Objective
The learner demonstrates self-monitoring skills to prevent communicable diseases ((H8DD-IIIf-h-21), discusses the signs, symptoms, and effects of common communicable diseases, corrects misconceptions, myths, and beliefs about common communicable diseases, Nakagagawa ng angkop na kilos upang maipamalas ang paggalang sa buhay., Naiuugnay ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa pag-unlad ng mamamayan at lipunan, Nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa magulang, nakatatanda at may awtoridad, Napatutunayan na ang pag-unawa ng kabataan sa kanyang mga tungkulin sa sarili, bilang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan, mananampalataya, konsyumer ng media at bilang tagapangalaga ng kalikasan ay isang paraan upang maging mapanagutan bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao, Health, Science
Pagkilala at Pamamahala sa mga Pagbabago sa Sarili Ang Pagkatao ng Tao Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan Ang Aking Posisyon sa mga Isyung Moral Prevention and Control of Diseases and Disorders (Non-communicable Diseases) Consumer Health
Educators, Learners
Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa maayos na pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaganagbibinata Nakapagsusuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagboboluntaryo Nasusuri ang mga gawaing taliwas sa batas ng diyos at sa kasagraduhan ng buhay Nakagagawa ng sariling pahayag tungkol sa mga gawaing taliwas sa batas ng diyos at sa kasagraduhan ng buhay

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.48 MB
application/pdf