Sulat-Saliksik Worksheet

Illustration


Created on 2023 April 13th

Description
Ang Sulat-Saliksik Worksheet ay isang kagamitang panturo para sa mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Ito ay may layuning magabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng kanilang pananaliksik bilang pinal na awput ng asignatura.

Related Files