MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
This module contains activities aimed to sharpen learners' skill in noting details and writing news and advertisements.
Objective
1. nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang balita

2. naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa

3. nagagamit nang wasto ang mga bahagi ng aklat tulad ng Talaan ng Nilalaman at Talahuluganan

4. nakasusulat ng talatang nagbabalita

5. naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Filipino
Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Estratehiya sa Pag-aaral Pagpapahalaga sa Wika, at Panitikan
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print