ALS Resources | Basic literacy


118 Matched Resources for Basic literacy

Refine Search (Strands and Stages)

Refine Search by Strands and Stages


ID Title Language Resource Type Format Actions
2269 Karagdagang kita buhat sa halaman: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2270 Mitsa ng buhay mga kalamidad na gawa ng tao: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2271 Mitsa ng buhay: mga kalamidad na gawa ng tao Filipino Modules PDF View Download
2273 Pilipino dangal ng lahing kayumanggi: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2274 Pilipino dangal ng lahing kayumanggi: module Filipino Learning Module PDF View Download
2275 Wastong nutrisyon: module Filipino Learning Module PDF View Download
2276 Wastong nutrisyon: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2278 Malayo ka man: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2281 Pagsasarili: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2284 Pagsibol mo, kayamanan ko: module Filipino Learning Module PDF View Download
2285 Pagsibol mo, kayamanan ko: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2287 Sa ating mga kamay, tungkulin ay nakasalalay: module Filipino Learning Module PDF View Download
2302 Oras ay mahalaga, humayo at kumilos ka: facilitator's guide Filipino Teacher's Guide PDF View Download
2303 Ubo! ubo! tb ba ito? module Filipino Learning Module PDF View Download
2304 Mga karapatan at tungkulin ng "senior citizen" Filipino Learning Module PDF View Download